(24-08-2022)

125 tysięcy wyjątkowych puszek dostanie drugie życie [ENG]

For English version scroll below

Kilkadziesiąt tysięcy napojów izotonicznych już trafiło do sportowców z Polski, Słowacji, Czech i Łotwy w ramach działań promujących zdrowy tryb życia i recykling opakowań aluminiowych. Każda aluminiowa puszka po wypitym napoju została poddana recyklingowi. Fundacja na rzecz odzysku opakowań aluminiowych RECAL w ramach inicjatywy Każda Puszka Cenna połączyła siły z producentem napojów Krynicą Vitamin.

Efektem współpracy jest wyprodukowanie łącznie 125 tys. puszek o pojemności 250 ml, zawierających niegazowany napój izotoniczny o smaku wieloowocowym. Trafią one na ponad 100 wydarzeń sportowych w tym roku. Na aluminiowym opakowaniu promowany jest zdrowy styl życia, uprawianie sportu oraz dbałość o planetę poprzez recykling opakowań.

W ramach międzynarodowej kampanii Każda Puszka Cenna od lat wspieramy recykling opakowań aluminiowych wykorzystywanych podczas imprez masowych zarówno poprzez zapewnienie efektywnej zbiórki jak i edukację. Bardzo cieszymy się, że Krynica Vitamin dołączyła do nas w tym przedsięwzięciu – podkreśla Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji RECAL. – Dzięki dystrybucji limitowanej serii napojów, prowadzonej szczególnie podczas wydarzeń sportowych, w skuteczny sposób docieramy z naszym przekazem do kolejnych osób – dodaje.

Limitowaną serię puszek dostarczył producent opakowań Ardagh Group. Za napełnienie oraz magazynowanie na własny koszt odpowiada notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie producent napojów, Krynica Vitamin.

– W produkcji napojów używamy głównie puszki aluminiowej. Jest to niezwykle uniwersalne opakowanie, lekkie w transporcie i niezwykle ekologiczne, gdyż aluminium można przetwarzać w nieskończoność. Recykling to nie tylko dbanie o planetę, ma również wymiar biznesowy, bowiem im krótsza droga od segregacji odpadów do producenta, tym mniejszy ślad węglowy i niższe koszty wytworzenia. Dlatego segregowanie odpadów jest niezwykle istotne, szczególnie w dobie utrzymujących się zaburzeń w łańcuchach dostaw, wysokich kosztów transportu i wysokiej ceny surowców pierwotnych – powiedział Tomasz Kułakowski, Rzecznik Prasowy Krynicy Vitamin SA.

Puszki zawierające napój wyprodukowany przez Krynicę Vitamin są bezpłatnie dystrybuowane wśród uczestników m.in. wydarzeń masowych, sportowych, a także konferencji oraz wydarzeń eksperckich i branżowych promujących recykling aluminiowych puszek po napojach. Łącznie planowane jest wsparcie ok. 150 wydarzeń, także poza granicami Polski jak np. wydarzenia sportowe w Czechach, na Łotwie oraz Słowacji. Podczas wszystkich planowanych imprez zapewniona będzie zbiórka pustych puszek po napojach do specjalnie dostarczonych pojemników. Zebrane opakowania zostaną przeznaczone do recyklingu i otrzymają drugie życie. Dodatkowo niektóre z wydarzeń odwiedzą zespoły animatorów inicjatywy Każda Puszka Cenna, którzy będą edukować na temat przetwarzania opakowań aluminiowych.

Celem inicjatywy Każda Puszka Cenna jest inspirowanie do recyklingu puszek po napojach oraz zwiększanie świadomości społecznej z zakresu gospodarki odpadami. Akcja, finansowana przez Ardagh, CANPACK oraz European Aluminium, zachęca do dbałości o środowisko zwłaszcza podczas aktywności w przestrzeni publicznej.


125,000 unique cans to get a second life

Tens of thousands of isotonic drinks were distributed to athletes in Poland, Slovakia, the Czech Republic and Latvia as part of efforts to promote a healthy lifestyle and recycling of aluminium packaging. After use, each aluminium can was recycled.  Foundation for Recovery of Aluminium Packaging RECAL has teamed up with beverage manufacturer Krynica Vitamin as part of its Every Can Counts initiative.

The cooperation has resulted in the production of a total of 125 thousand 250 ml cans containing a mixed fruit flavour, non-carbonated isotonic drink. They will hit more than 100 sporting events this year.  Can graphics promote a healthy lifestyle, physical activity  and expressing concern for  the planet  through recycling.

“As part of the international Every Can Counts campaign, we have promoted the recycling of aluminium packaging used at big events for years, by ensuring both effective collection and educating people. We are very pleased that Krynica Vitamin has joined us in this project”, said Jacek Wodzisławski, the President of the RECAL Foundation. “Thanks to the distribution of a limited series of drinks, conducted  during targeted sporting events, we effectively reach more people with our message”, he added.

The limited series cans were provided by packaging manufacturer Ardagh Group. Beverage producer Krynica Vitamin, which is listed on the Warsaw Stock Exchange, is responsible for filling and storing cans at its own expense.

“We mainly use aluminium cans in beverage production. This type of packaging is very versatile, lightweight in transport and extremely environmentally friendly, as aluminium can be recycled indefinitely. Recycling is not only about taking care of the planet, but it also has a business dimension, as the shorter the path from waste separation to the manufacturer, the smaller the carbon footprint and lower the manufacturing costs. Therefore, segregation of waste is extremely important, especially in an era of persistent disruption in supply chains, high transportation costs and high prices of primary raw materials”, said Tomasz Kułakowski, spokesman for Krynica Vitamin SA.

Cans containing beverages made by Krynica Vitamin are distributed free of charge to participants in large sporting events, as well as conferences and industry events promoting the recycling of aluminium beverage cans.

###

Kontakt dla mediów / media contact:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Anna Jankowska, Account Director
Fleishman-Hillard
Email: anna.jankowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 988 985