(29-09-2022)

Fundacja RECAL koordynuje projekt SforAE finansowany ze środków UE ERASMUS+ Sport [ENG]

For English version scroll below

24 września Fundacja RECAL i partnerzy Projektu „Sport dla wszystkich i środowiska” uczestniczyli w BeActive Hike w Sabile (Łotwa). To już trzecie flagowe wydarzenie projektu promującego ekologiczne zachowania w sporcie. Poprzednie wydarzenia to 7. Siemianowicki Bieg Świetlików (Polska, 18.06.2022) oraz The Rope Skipping Championships 2022 w Bratysławie (Słowacja, 30.07.2022 r.).

#BeActive Hike to rodzinna impreza sportowa promująca aktywny styl życia. Spacer na różnych dystansach (3 km / 11 km / 16 km / 27 km) pozwolił cieszyć się cudowną magią regionu Kurzeme i ścieżkami przyrodniczymi łotewskiej doliny Abava. Uczestnicy wydarzenia otrzymali bezpłatne napoje izotoniczne z limitowanej serii Każda Puszka Cenna, a podczas imprezy była prowadzona zbiórka pustych puszek, które zostały przekazane do recyklingu. W ramach projektu wdrożono także  działania w zakresie: współdzielenia, „ekologicznych” zamówień, wolontariatu, ograniczenia hałasu, jakości powietrza oraz odpowiednich certyfikatów rekomendowane w „Zielonych wytycznych” Projektu SforAE.

Ideą Projektu  „Sport for All and the Environment” (#SforAE) jest podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących z wdrażania ekologicznych zachowań w sporcie dla wszystkich. Dlatego celem jest edukacja ekologiczna powiązana ze sportem oraz promocja sportu w bezpiecznym i czystym środowisku. SforAE to cykl minimum 120 wydarzeń sportowych w 4 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Łotwa, Polska i Słowacja), których organizatorzy zmniejszą wpływ na środowisko. Podstawowym elementem każdego wydarzenia jest zbiórka i obowiązkowy recykling puszek po bezpłatnie przekazanych napojach izotonicznych. Dodatkowo organizatorzy wydarzeń mają za zadanie wdrożenie wybranych działań proekologicznych z „Zielonych wytycznych” SforAE. Więcej informacji na www.sforae.eu.

Projekt „Sport for All and the Environment” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Erasums+ Sport. Puszkowany napój izotoniczny Każda Puszka Cenna został dostarczony przez firmę Krynica Vitamin, która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.


RECAL Foundation coordinates the SforAE project financed by the EU ERASMUS + Sport

On September 24, RECAL Foundation and the partners of the Project „Sport for All and the Environment” participated in the BeActive Hike in Sabile (Latvia). This is the third flagship event of the project promoting environmental behavior in sport. Previous events were the 7th Siemianowicki Bieg Świetlików (Poland, June 18, 2022) and The Rope Skipping Championships 2022 in Bratislava (Slovakia, July 30, 2022).

#BeActive Hike is a family sport event promoting an active lifestyle. Walking at different distances (3 km / 11 km / 16 km / 27 km) allowed to enjoy the wonderful magic of the Kurzeme region and the nature paths of the Latvian Abava valley. Participants of the event received free isotonic drinks from the limited series of Every Can Counts, and during the event, empty cans were collected, which were sent for recycling. As part of the project, activities were also implemented in the field of: sharing, „green” procurement, volunteering, noise reduction, air quality and appropriate certificates recommended in the „Green Guidelines” of the SforAE Project.

The idea behind the „Sport for All and the Environment” (#SforAE) Project is to raise awareness of the benefits of implementing environmental behavior in sport for all. Therefore, the goal is environmental education related to sport and promotion of sport in a safe and clean environment. SforAE is a series of at least 120 sport events in 4 countries of Central and Eastern Europe (Czechia, Latvia, Poland and Slovakia), the organizers of which will reduce the impact on the environment. The basic element of each event is the collection and mandatory recycling of cans of free isotonic drinks. In addition, the event organizers must implement selected pro-environmental activities from the SforAE „Green Guidelines”. More information at www.sforae.eu.

The project „Sport for All and the Environment” is co-financed by the EU under Erasmus+ Sport Program. The canned isotonic drink Every Can Counts was delivered by Krynica Vitamin, which is a producer of non-alcoholic and low-alcoholic beverages commissioned by brands and retail chains.