(07-05-2024)

Rozpoczynamy współpracę z Metal Packaging Europe

For English version scroll below

Fundacja RECAL podpisała porozumienie o współpracy z wiodącą europejską organizacją zrzeszającą producentów opakowań metalowych, ich dostawców oraz sektorowe organizacje działające na terenie Unii Europejskiej. Metal Packaging Europe to opiniotwórcza organizacja, która reprezentuje poglądy branży oraz edukuje na temat sposobu w jaki opakowania metalowe przyczyniają się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

MPE poprzez wspólne inicjatywy aktywnie pozycjonuje i wspiera wizerunek opakowań metalowych w obiegu zamkniętym jako jednego z najbardziej zrównoważonych opakowań na rynku, które nadają się do nieskończonego recyklingu. Współpraca z Fundacją RECAL wpisuje się w rozwój i zasięg MPE mający na celu wspieranie krajowych działań promujących recykling opakowań metalowych – powiedziała Krassimira Kazashka, CEO Metal Packaging Europe.

Wzrost znaczenia opakowań aluminiowych w realizacji celów środowiskowych gospodarki o obiegu zamkniętym spowodowany jest wyjątkowymi cechami tego metalu. Odzysk aluminium z opakowań aluminiowych nie powoduje utraty jakości metalu i można, a nawet należy prowadzić go w nieskończoność. Materiał o takich właściwościach nazywamy materiałem permanentnym.

Współpraca Fundacji RECAL z Metal Packaging Europe obejmuje zagadnienia związane z opakowaniami aluminiowymi, ich recyklingiem oraz kampaniami edukacyjnymi. Planujemy również działania w zakresie krajowych i europejskich inicjatyw legislacyjnych z racji na ich wpływ na obszar gospodarki odpadami –powiedział Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji RECAL.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 79 procent w 2021 r. Fundacja opracowuje i pomaga wdrożyć programy recyklingowe dedykowane dla uczestników rynku gospodarowania opakowaniami z aluminium.


We start cooperation with Metal Packaging Europe

The RECAL Foundation has signed a cooperation agreement with a leading European organization associating manufacturers of metal packaging, their suppliers and sectoral organisations operating in the European Union. Metal Packaging Europe is an influential organisation that represents the views of the industry and educates on how metal packaging contributes to the circular economy.

MPE actively position and support the circular image of metal packaging as one of the most sustainable and infinitely recyclable packaging on the market through joint  initiatives. The cooperation with the RECAL Foundation is part of MPE’s development and outreach to support national activities promoting recycling of metal packaging – said Krassimira Kazashka, CEO of Metal Packaging Europe.

The growing importance of aluminium packaging in achieving the environmental goals of the circular economy is due to the unique characteristics of this metal. The recovery of aluminium from aluminium packaging does not result in any loss of metal quality and can and should be carried out indefinitely. A material with such properties is called a permanent material.

The cooperation between the RECAL Foundation and Metal Packaging Europe covers issues related to aluminium packaging, its recycling and educational campaigns. We are also planning activities in the field of national and European legislative initiatives due to their impact on the area of waste management – said Jacek Wodzisławski, President of the Management Board of the RECAL Foundation.

Thanks to the RECAL Foundation’s presence on the Polish recycling market and its activities and campaigns, the level of aluminium recovery from beverage cans has increased from 2 percent in 1995 to 79 percent in 2021. The Foundation develops and helps to implement recycling programs dedicated to participants in the aluminium packaging management market.

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960